U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

 

 

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities
1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende
betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
a. de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Klous Interim HijskraanMachinist gevestigd aan de Zeewinde 92, 2403GJ Alphen aan den Rijn;
b. opdrachtgever: de eigenaar van de hijskraan die met Klous Interim HijskraanMachinist een overeenkomst aangaat tot het bedienen van de hijskraan;
c. overeenkomst: de overeenkomst tussen Klous Interim HijskraanMachinist en de opdrachtgever;
d. huurder: de huurder van de opdrachtgever die de hijskraan van de opdrachtgever huurt en ten behoeve van wie Klous Interim HijskraanMachinist in opdracht van de opdrachtgever de hijskraan bedient;
e. medewerker: de natuurlijke persoon die namens Klous Interim HijskraanMachinist de overeenkomst uitvoert;
f. hijskraan: de hijskraan van de opdrachtgever die door Klous Interim HijskraanMachinist in opdracht van de opdrachtgever wordt bediend.

Artikel 2. Algemeen
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Klous Interim HijskraanMachinist en de opdrachtgever.
2.2. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend geldig indien deze
uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.
2.3. Klous Interim HijskraanMachinist wijst de toepasselijkheid van door de opdrachtgever gehanteerde algemene (inkoop)voorwaarden uitdrukkelijk van de hand.
2.4. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Klous Interim HijskraanMachinist vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
2.5. Indien Klous Interim HijskraanMachinist niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Klous Interim HijskraanMachinist in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.
2.6. Indien ten aanzien van bepaalde, bij deze voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkingen zijn overeengekomen, blijven de onderhavige Algemene Voorwaarden voor het overige op die overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan één opdracht, tenzij wederom telkenmale schriftelijk bevestigd.
2.7. Daar waar in deze voorwaarden wordt gesproken over ´schriftelijk´, wordt een bericht per E-mail –vooropgesteld dat deze E-mail met een zogenaamd niet automatisch verzonden ´reply´is bevestigd – hieraan gelijkgesteld.

 

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

3.1. Alle aanbiedingen en offertes zijn geheel vrijblijvend.

3.2. Indien offerte voorzien is van een geldigheidstermijn is deze terug te vinden op aangeboden offerte.
3.3. Prijzen vermeld in onze offertes zijn uurtarieven in euro’s en excl BTW.(met prijzen wordt bedoeld, normaaltarief, overwerk, zaterdag en zon/feesdagen)
3.4. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem
aan Klous Interim HijskraanMachinist opgegeven eisen, specificaties en andere gegevens waarop
Klous Interim HijskraanMachinist zijn aanbieding baseert.
3.5. Kennelijke fouten of vergissingen in offertes, overeenkomsten of e-mailberichten van Klous Interim HijskraanMachinist binden Klous Interim HijskraanMachinist niet.
3.6. Offertes en tarieven gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
3.7. Klous Interim HijskraanMachinist kan naast deze Algemene Voorwaarden tevens gebruik maken van Voorwaarden voor opdracht.
3.8. Voorwaarden voor opdracht worden vermeld in de offerte die Klous Interim HijskraanMachinist opdrachtgever vrijblijvend aanbied.
3.9. De Voorwaarden voor opdracht zijn geldig als opdrachtnemer en opdrachtgever de offerte ondertekend hebben.

Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst
4.1. De overeenkomst komt tot stand nadat beide partijen de schriftelijke overeenkomst hebben ondertekend, nadat de opdrachtgever de offerte van Klous Interim HijskraanMachinist heeft ondertekend dan wel nadat de opdrachtgever via de e-mail of op enige andere wijze akkoord is gegaan met het aanbod van Klous Interim HijskraanMachinist.

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst
5.1. Klous Interim HijskraanMachinist zal bij het bedienen van de hijskraan de grootst mogelijke zorgvuldigheid aangaande de belangen van de huurder in acht nemen.
5.2. Klous Interim HijskraanMachinist heeft het recht bij de uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen en/of om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren.
5.3. Indien de medewerker wegens ziekte of een andere omstandigheid geen
werkzaamheden voor de huurder kan uitvoeren, dan wordt de huurder en de opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk telefonisch in kennis gesteld. In een dergelijk geval zullen partijen met elkaar in overleg treden om tot een oplossing te komen.
5.4. Opdrachtgever is ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor invulling opdracht, Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en schriftelijk is bevestigd door Klous Interim HijskraanMachinist.
5.5. Een vermelde termijn van uitvoering kan nimmer als een fatale termijn worden beschouwd.

5.6. Klous Interim HijskraanMachinist verklaart de werkzaamheden uit te voeren als zelfstandig ondernemer.

5.7. duur van opdracht, Tot afmelden. (ofzeg termijn is 1 week, voor zowel opdrachtgever en opdrachtnemer)

5.8. uren, Minimaal 40 uur per week en een minimumtarief van 8 uren per dag, minimumtarief geldt tevens 

voor zaterdag en zon/feestdagen. exclusief gemaakt reisuren.

 

Artikel 6. Verplichtingen van de opdrachtgever

6.1. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens en materialen, waarvan
Klous Interim HijskraanMachinist aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Klous Interim HijskraanMachinist ter beschikking worden gesteld.
6.2. Indien de door de opdrachtgever aangeleverde gegevens onvolledig en/of onjuist zijn, komt dit volledig voor rekening en risico van de opdrachtgever. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de door of namens hem verstrekte materialen.
6.3. De opdrachtgever dient Klous Interim HijskraanMachinist of inhuurpersoneel van Klous Interim HijskraanMachinist degelijke instructies te geven waaruit duidelijk blijkt welke werkzaamheden er verricht dienen te worden.
6.4. De opdrachtgever is gehouden Klous Interim HijskraanMachinist onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn. Tevens dient de opdrachtgever Klous Interim HijskraanMachinist te informeren over situaties die mogelijk een gevaar kunnen opleveren voor Klous Interim HijskraanMachinist.
6.5. De opdrachtgever vrijwaart Klous Interim HijskraanMachinist voor alle aanspraken van derden uit hoofde van door deze derden geleden schade voortvloeiende uit (de uitvoering van) de overeenkomst.
6.6. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de werking en veiligheid van de hijskraan. De opdrachtgever dient er te allen tijde voor zorg te dragen dat hijskraan voldoet aan alle wettelijke eisen. Hijsmiddelen en certificaten dienen aanwezig te zijn en niet over datum te zijn. Indien de hijskraan een mankement heeft, dan dient de opdrachtgever dat vooraf aan Klous Interim HijskraanMachinist te melden.
6.7. De opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat de hijskraan goed onderhouden wordt, de dagelijkse controle wordt door Klous Interim HijskraanMachinist uitgevoerd.
6.8. De hijskraan dient afgetankt te zijn en, indien van toepassing, geladen met hijsgereedschap zoals bijvoorbeeld: kubel, blokkenklem, pallethaak, ect.
6.9. De opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat de locatie(s) waar, de hulpmiddelen waarmee en de omstandigheden waarin Klous Interim HijskraanMachinist de werkzaamheden uit dient te voeren veilig zijn en voldoen aan alle wettelijke voorschriften. De opdrachtgever dient zodanige maatregelen te treffen dat Klous Interim HijskraanMachinist of medewerker tijdens de uitvoering van de werkzaamheden beschermd is tegen gevaar voor lijf, eerbaarheid en goed.
6.10. Klous Interim HijskraanMachinist gaat ervan uit dat de opdrachtgever al zijn wettelijke verplichtingen nakomt.

6.11. De opdrachtgever dient zich te onthouden van gedragingen welke het Klous Interim HijskraanMachinist of de medewerker onmogelijk maakt de werkzaamheden naar behoren uit te voeren. De opdrachtgever dient Klous Interim HijskraanMachinist of de medewerker de gelegenheid te geven de werkzaamheden uit te voeren onder omstandigheden die voldoen aan de wettelijke (veiligheid)eisen.

6.12. De opdrachtgever staat er voor in dat de rust- en werktijden van de medewerker voldoen aan de wettelijke vereisten.
6.13. De opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat de hijskraan en de risico’s die verbonden zijn aan het uitvoeren van de overeenkomst zoals, maar zeker niet beperkt tot, arbeidsongeschiktheid en letselschade, verzekerd zijn.
6.14. De verplichtingen jegens Klous Interim HijskraanMachinist die zijn opgenomen in dit artikel gelden, voor zover van toepassing, tevens voor de huurder. De opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat de huurder deze verplichtingen nakomt.
6.15. Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet volledig aan zijn verplichtingen jegens Klous Interim HijskraanMachinist heeft voldaan, dan heeft Klous Interim HijskraanMachinist het recht de kosten en/of schades die daaruit voortvloeien aan de opdrachtgever in rekening te brengen en heeft Klous Interim HijskraanMachinist het recht zijn werkzaamheden op te schorten.

Artikel 7. Tarieven
7.1. Het vermelde uurtarief zijn exclusief BTW of BTW verlegd en in euro’s.
7.2. Klous Interim HijskraanMachinist is gerechtigd zijn uurtarief te wijzigen indien zijn kosten stijgen door wijzigingen in wet- en regelgeving of door overige overheidsmaatregelen. Klous Interim HijskraanMachinist zal de opdrachtgever het voornemen tot wijziging van het tarief schriftelijk of elektronisch kenbaar maken. Klous Interim HijskraanMachinist zal daarbij de omvang van en de datum waarop de wijziging zal ingaan, vermelden.

Artikel 8. Wijzigen van de overeenkomst en meerkosten
8.1. De financiële consequenties van het wijzigen van de overeenkomst, worden, indien mogelijk, vooraf aan de opdrachtgever kenbaar gemaakt.
8.2. Wachttijden en oponthoud veroorzaakt door onvoorziene omstandigheden dan wel door het niet voldoen van de opdrachtgever of de huurder aan zijn verplichtingen, indien deze leiden tot meerkosten, worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 9. Facturatie, betaling en retentierecht
9.1. Facturatie geschiedt wekelijks achteraf.
9.2. De opdrachtgever dient de van Klous Interim HijskraanMachinist ontvangen facturen te betalen binnen 30 dagen na de factuurdatum.
9.3. Indien de opdrachtgever geen gehoor heeft gegeven aan een door Klous Interim HijskraanMachinist betalingsherinnering, dan heeft Klous Interim HijskraanMachinist het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten totdat alle verschuldigde bedragen betaald zijn. Klous Interim HijskraanMachinist kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele schade die de opdrachtgever door de opschorting lijdt.
9.4. Bij overschrijding van de betalingstermijn, is de opdrachtgever vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke handelsrente, conform artikel 6:119a Burgerlijk Wetboek (BW), verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat de opdrachtgever in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering met een minimum van € 100,-.

9.5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Klous Interim HijskraanMachinist op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

9.6. Iedere betaling door de opdrachtgever strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente(n) en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door de opdrachtgever tot voldoening van de openstaande hoofdsom.
9.7. Klous Interim HijskraanMachinist is bevoegd de afgifte van zaken die hij voor de opdrachtgever in verband met de uitvoering van een overeenkomst onder zich heeft, op te schorten totdat alle openstaande facturen door de opdrachtgever voldaan zijn.

Artikel 10. Geheimhouding
10.1. Klous Interim HijskraanMachinist garandeert de opdrachtgever gegevens van de opdrachtgever vertrouwelijk te behandelen en niet over te dragen aan derden, tenzij de opdrachtgever hiervoor toestemming heeft verleend.
10.2. Indien Klous Interim HijskraanMachinist – op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak – gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken en Klous Interim HijskraanMachinist zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Klous Interim HijskraanMachinist niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 11. Aansprakelijkheid en verjaring
11.1. Klous Interim HijskraanMachinist kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade die een direct of indirect gevolg is van:
a. een gebeurtenis, die in feite buiten zijn macht ligt en aldus niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 14 van deze algemene voorwaarden;
b. enige daad of nalatigheid van de opdrachtgever, de huurder, hun ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de opdrachtgever of de huurder te werk zijn gesteld
11.2. De opdrachtgever is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de juistheid volledigheid van de door hem aangeleverde gegevens. Klous Interim HijskraanMachinist is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die (mede) is veroorzaakt doordat de door de opdrachtgever aangeleverde gegevens en verstrekte adviezen onjuist en/of niet volledig of door het opvolgen van de door de opdrachtgever of de huurder gegeven instructies. opdrachtgever vrijwaart Klous Interim HijskraanMachinist tegen alle aanspraken ter zake. Indien schade is ontstaan door het opvolgen van Klous Interim HijskraanMachinist van aanwijzingen van de huurde dan kan Klous Interim HijskraanMachinist daarvoor nimmer aansprakelijk worden gesteld.
11.3. De opdrachtgever is gehouden alle schade te vergoeden die Klous Interim HijskraanMachinist als gevolg van omstandigheden, waarvan de opdrachtgever op de hoogte was of redelijkerwijs had kunnen zijn en waarvan hij Klous Interim HijskraanMachinist niet in kennis heeft gesteld.
11.4. Klous Interim HijskraanMachinist is niet aansprakelijk voor schade toegebracht door Klous Interim HijskraanMachinist gedurende de periode dat hij werkzaamheden uitvoert. De opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat de hiervoor omschreven schade wordt gedekt door zijn verzekering of door de verzekering van de huurder.
11.5. De opdrachtgever dient zorg te dragen voor en is verantwoordelijk voor veilige werkomstandigheden in de ruimste zin des woord. Indien de medewerker tijdens de
uitvoering van de werkzaamheden lichamelijk letsel oploopt of komt te overlijden, dan is de opdrachtgever daarvoor aansprakelijk. De opdrachtgever dient zich tegen de risico’s omschreven in dit artikel goed te hebben verzekerd.
11.6. Klous Interim HijskraanMachinist kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die inherent is aan dan wel onvermijdelijk is bij het door Klous Interim HijskraanMachinist op correcte wijze uitvoeren van de overeenkomst.
11.7. Klous Interim HijskraanMachinist kan er niet aansprakelijk voor worden gesteld indien de uitvoering van de overeenkomst niet het door de opdrachtgever verwachte resultaat oplevert.
11.8. Indien Klous Interim HijskraanMachinist aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Klous Interim HijskraanMachinist beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Klous Interim HijskraanMachinist gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van Klous Interim HijskraanMachinist beperkt tot het bedrag dat de opdrachtgever heeft betaald voor de werkzaamheden waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, met een maximum van de betaalde vergoeding van 1 dag.
11.9. Klous Interim HijskraanMachinist is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste omzet, gemiste besparingen, reputatieschade, milieuschade, opgelegde boetes en schade door bedrijfsstagnatie. werkomstandigheden in de ruimste zin des woord. Indien de medewerker tijdens de uitvoering van de werkzaamheden lichamelijk letsel oploopt of komt te overlijden, dan is opdrachtgever daarvoor aansprakelijk. De opdrachtgever dient zich tegen de risico’s omschreven in dit artikel goed te hebben verzekerd.
11.10. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever uit welken hoofde ook jegens Klous Interim HijskraanMachinist vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de opdrachtgever deze rechten en/of bevoegdheden jegens Klous Interim HijskraanMachinist kan aanwenden.
11.11. Indien de opdrachtgever goederen en/of materialen en/of voorzieningen ten behoeve van het uitvoeren van de werkzaamheden aan Klous Interim HijskraanMachinist ter beschikking heeft gesteld en deze goederen en/of materialen en/of voorzieningen niet geschikt zijn voor het doel waarvoor zij aan Klous Interim HijskraanMachinist ter beschikking zijn gesteld, dan is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die daaruit voortvloeit.

Artikel 12. Opschorting en ontbinding
12.1. Klous Interim HijskraanMachinist is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten indien:
a. Klous Interim HijskraanMachinist bij het uitvoeren van de opdracht dreigt te worden blootgesteld aan voor de gezondheid schadelijke stoffen;
b. het materiaal waarmee alsmede de omstandigheden waarin de opdracht dient te worden uitgevoerd niet voldoen aan de daaraan door de wet gestelde eisen;
c. na het sluiten van de overeenkomst Klous Interim HijskraanMachinist ter kennis is gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever zijn verplichtingen jegens Klous Interim HijskraanMachinist niet zal nakomen.
12.2. Klous Interim HijskraanMachinist is, in aanvulling op de gronden vermeld in de wet waarop ontbinding mogelijk is, gerechtigd de overeenkomst met de opdrachtgever zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden c.q. te beëindigen, indien de opdrachtgever:
a. surseance van betaling heeft aangevraagd of dit aan hem is verleend;
b. in staat van faillissement is verklaard of een faillissementsaanvraag heeft ingediend of in liquidatie treedt;
c. zijn (betalings)verplichtingen jegens Klous Interim HijskraanMachinist niet nakomt.
12.3. Voorts is Klous Interim HijskraanMachinist bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden
verwacht.
12.4. Klous Interim HijskraanMachinist is in geval van ontbinding van de overeenkomst niet gehouden tot het vergoeden van eventuele directe- noch gevolgschade die de opdrachtgever heeft geleden.
12.5. Indien de overeenkomst wordt ontbonden of Klous Interim HijskraanMachinist de uitvoering van de overeenkomst opschort, dan worden de werkzaamheden die tot aan het moment van de ontbinding of opschorting zijn uitgevoerd aan de opdrachtgever gefactureerd, onverminderd het recht van Klous Interim HijskraanMachinist op vergoeding van schade die hij door de ontbinding of
opschorting lijdt of heeft geleden.

Artikel 13. Klachten

13.1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever direct aan Klous Interim HijskraanMachinist kenbaar te worden gemaakt. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Klous Interim HijskraanMachinist in staat is adequaat te reageren.
13.2. Na het indienen van de klacht dient de opdrachtgever Klous Interim HijskraanMachinist de gelegenheid te geven de gegrondheid van de klacht te onderzoeken en zo nodig de gelegenheid te geven om alsnog de overeengekomen werkzaamheden te verrichten.
13.3. Het feit dat Klous Interim HijskraanMachinist overgaat tot het onderzoeken van een klacht, impliceert niet dat Klous Interim HijskraanMachinist erkent dat de uitgevoerde werkzaamheden gebrekkig zijn.
13.4. Klachten schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.
13.5. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Klous Interim HijskraanMachinist slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 11 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 14. Overmacht
14.1. Onder overmacht wordt in elk geval – maar niet uitsluitend – verstaan: stroomstoring; weersinvloeden; overstromingen; aardverschuivingen; terrorisme; belemmeringen door derden; werkstakingen; verkeersstoring; branden; maatregelen van enige binnenlandse, buitenlandse of internationale overheid; ziekte of persoonlijke (familie) omstandigheden van Klous Interim HijskraanMachinist; diefstal.
14.2. In het geval dat Klous Interim HijskraanMachinist door overmacht wordt verhinderd de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft Klous Interim HijskraanMachinist het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zulks naar zijn keuze, zonder dat Klous Interim HijskraanMachinist gehouden is om enige door de opdrachtgever geleden
schade te vergoeden.
14.3. De werkzaamheden die tot aan het moment van de overmachtssituatie zijn uitgevoerd worden aan de opdrachtgever gefactureerd.

Artikel 15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
15.1. Op de overeenkomst tussen Klous Interim HijskraanMachinist en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
15.2. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de opdrachtgever en Klous Interim HijskraanMachinist worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Klous Interim HijskraanMachinist gevestigd is.

16.Slotbepaling
16.1 In deze Algemene Voorwaarden, offertes of in een disclaimer het voorbehoud is Klous Interim HijskraanMachinist niet aansprakelijk voor typefouten’ of ‘voor kennelijke typefouten’.
16.2 In alle gevallen, waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, rust de beslissing uitsluitend Klous Interim HijskraanMachinist.

Cookie-beleid

Deze site maakt gebruik van cookies om informatie op uw computer op te slaan.

Gaat u akkoord?